Touraine Sauvignon, Guy Allion, Sauvignon Blanc, 2020